Dutch NL Frisian FY
Dutch NL Frisian FY

Mei gemiddeld 100 entûsjaste frijwilligers wolle wy bydrage oan it wolwêzen fan 55+ Grousters. Neist ús reguliere tsjinsten en aktiviteiten organisearje wy – mei of sûnder oare Grouster organisaasjes – eveneminten lykas in Sint Pitermiddei, teaterfoarstellings, in krystmiddei. Wy hâlde ús aginda by de tiid.

Nim de tiid om te sjen wat wy foar jo kinne dwaan of wat jo foar ús dwaan wolle.

Komme jo der ek by?

0
Frijwilligers

Meiwurkers fan UVV Grou binne entûsjaste froulju en manlju dy't graach wat foar in oar betsjutte! graach wat dwaan foar in oar! Dy’mei nocht gearwurkje en sa harren libben ferrykje mei moaie kontakten.
Wurk dat foldwaning jout..'

Op 1 juny iepening Doarpskeamer Grou

De Doarpskeamer Grou

'Trefplak en Brûsplak' foar in bakje kofje of in aktiviteit

Foar iepeningstiden rieplachtsje de aginda.